Reference

Vzpostavili smo laboratorij na ključ

Na Hrvaškem, natančneje v mestu Virovitica, je s svojim delovanjem pričel Panonskegi drvni center kompetencija (Panonski lesni kompetenčni center). Gre za največji projekt v lesnopredelovalni industriji Panonske regije na Hrvaškem, katerega so razglasili za projekt državnega pomena. Svoj del pri tem pomembnem projektu smo prispevali tudi mi, saj smo s svojim znanjem in bogatimi izkušnjami pripomogli k vzpostavitvi meroslovnega laboratorija v sklopu omenjenega centra.

V okviru obsežnega projekta vzpostavitve meroslovnega laboratorija smo za delovanje slednjega zagotovili najsodobnejšo laboratorijsko opremo, skladno z evropskimi standardi, kar je pogoj za mednarodno prepoznavnost in verodostojnost meroslovnih postopkov.

Za nadzor okoljskih pogojev smo v meroslovni laboratorij Panonskega drvnega centra kompetencija namestili napredno sistemsko rešitev EXACTUM – rezultat lastnega razvoja ekipe strokovnjakov podjetja LOTRIČ Metrology. EXACTUM Laboratory omogoča spremljanje temperature, vlage, tlaka, osvetljenosti, koncentracije CO2 ter ostalih  merljivih parametrov. S samodejnim nadzorom pogojev v prostoru ali napravah zagotavlja učinkovito in varno izvedbo postopkov ter brezskrbno shranjevanje vzorcev. Z avtomatskim beleženjem izmerjenih vrednosti v realnem času, takojšnjim opozorilom v obliki poslanega SMS obvestila ali e-pošte v primeru prekoračitve mejnih vrednosti parametrov, zgodovino meritev ter samodejno izdelavo poročil, omogoča EXACTUM učinkovito zagotavljanje strogih zahtev sistema kakovosti.

Laboratorijski informacijski program za upravljanje sistemom kakovosti – LiMS bo omogočal nadzorovanje opreme, učinkovitosti, procesov in zagotavljal kakovostno delovanje meroslovnega laboratorija v Panonskem drvnem centru kompetencija.

Meroslovni laboratorij bomo pripravili na postopek akreditacije pri Hrvaški akreditacijski agenciji. Naši strokovnjaki bodo zagotovili prenos dobrih meroslovnih praks in znanja, pridobljenega v skorajda treh desetletjih. Poskrbeli bomo za tehnično usposobljenost ljudi, opreme, postopkov in okolja.

Sodelovanje v tako pomembnem projektu kot je vzpostavitev meroslovnega laboratorija v sklopu Panonskega drvega centra kompetencija predstavlja potrditev kakovosti našega dela ter dobra popotnica za bodoče.

Rastlinjaki
Živilstvo in prehrana
Zdravstvo
Laboratoriji
Industrija

»Tehnološki razvoj narekuje trende tudi v kmetijstvu. Exactum Greenhouse
je prepoznan kot napredna rešitev, ki omogoča optimizacijo gojenja
rastlin preko zbiranja vseh vrst klimatskih podatkov in njihovo analizo.
Omogoča lažje načrtovanje ter manjšo in bolj racionalno porabo virov:
vode, gnojil in električne energije. Pri vseh novodobnih oblikah gojenja
rastlin omogoča večstopenjsko preverjanje ustreznosti tako klimatskih
razmer — temperature, relativne zračne vlage, osvetljenost itn. — kot
naprav, ki uravnavajo gretje, hlajenje, zasenčitve, zalivanje itd.
Vpeljava Exactum Greenhouse sistema povečuje proizvodnjo v hidroponski
in ekološki pridelavi, tako v visoko tehnoloških in popolnoma nadzorovanih
zaprtih sistemih, kot tudi v manj tehnološko opremljenih gojitvenih
sistemih kot so tuneli.«

Mag. Blaž Germšek, vodja Centra za raziskave in poskusništvo Kmetijski inštitut Slovenije

»Duol je vodilno podjetje na področju presostatičnih hal ter drugih konstrukcij
pokritih z membransko strukturo — zračnih kupol. V več kot 20.
letih smo namestili preko 1.200 konstrukcij po vsem svetu: v Evropi, Aziji,
na Bližnjem vzhodu, v Afriki in Južni Ameriki. Zadnja leta se posvečamo
novim trendom v kmetijstvu. Razvili smo prvo presostatično halo za potrebe
kmetijstva: GreenDome — inovativni toplogredni sistem in AgroDome
— inovativna rešitev za shranjevanje pridelkov.
Menimo, da je vpeljevanje sodobnih tehnoloških dosežkov v poslovanje
nujno za vsakogar, ki želi ostati konkurenčen. Exactum Greenhouse prinaša
prav to: učinkovito tehnologijo, za zanesljiv nadzor pogojev v rastlinjaku.
Razbremeni vas skrbi o ustreznih pogojih za optimalno rast vašega
sadja ali zelenjave. Verjamemo, da bodo lastniki in managerji rastlinjakov
hitro prepoznali Exactum Greenhouse kot zelo gospodarno, učinkovito ter
varno rešitev.«

Dušan Olaj, generalni direktor DUOL d.o.o.

V proizvodnji delikatesnih namazov, ki jo proizvajamo v Droga Kolinski,
je sterilizacija vitalnega pomena. Za varnost in nenazadnje za eko no -
mi ko. A tudi v času visokega tehnološkega napredka je vedno prisoten
tudi človeški faktor. Vrednost EXACTUM FOOD SAFETY vidimo
prav v tem, da rešuje problem reakcije človeka. Je njegov ´digitalni ob -
čutek´, pomočnik, ki opozori in reagira, ko je to potrebno.
S tem nastajajo potencialno visoki prihranki: denarja in časa. Zmanjša
se tudi stres, saj nam vsaj delno odvzeta skrb, posledično se lahko bolj
osredotočeno posvetimo drugim izzivom, ki jih v proizvodnji nikoli ne
zmanjka. Verjamem, da bodo vsi, ki morajo spoštovani standarde kot so
ISO 22000, HACCP in drugi hitro prepoznali vrednost EXACTUM
FOOD SAFETY sistema kot visoko učinkovite in varne rešitve.

Karlo Turk, vodja tehnične podpore Droga Kolinska, Atlantic Grupa

Osnovna naloga Zavod republike Slovenije za blagovne rezerve je zagotavljanje potreb osnovne preskrbe z živili in neživilskimi proizvodi, ki so nujno potrebni za življenje ljudi ter s strateškimi surovinami, ki so potrebni za zagotavljanje proizvodnje. Za ohranjanje kakovosti shranjenega blaga je potrebno zagotavljati posebne režime hranjenja ter obvladovati pogoje okolja. Pri tem jim pomaga sistemska rešitev EXACTUM.  Preko 400 senzorjev skrbi za centalni nadzor nad različnimi lokacijami znotraj zavoda, kar predstavlja največji postavljen sistem te vrste v Sloveniji. Pregled nad lokacijami olajša možnost grafičnega prikaza podlokacije ter prikaza vseh lokacij na zemljevidu, nastavitve alarmov pa so določene za vsako lokacijo posebej.

Zavod republike Slovenije za blagovne rezerve

Ustrezno izbran in pravilno vzdrževan merilni sistem predstavlja enega
izmed glavnih podpornih programov v sistemih zagotavljanja varnosti
živil, ki omogoča ustrezen nadzor nad kritičnimi postopki obdelave,
priprave in distribucije živil.
Zgodovinsko shranjevanje relevantnih podatkov merilnih naprav je nujno
za definiranje trendov in njihovo analiziranje ter za ugotavljanje procesne
stabilnosti. Zanesljiv merilni sitem, ki temelji tudi na oceni tveganja
omogoča učinkovit monitoring relevantnih kontrolnih in kritičnih kontrolnih
točk ter posledično zagotavlja varnost in kakovost živil v opredeljenem
roku trajanja. EXACTUM FOOD SAFETY je eden izmed
produktov podjetja LOTRIČ Metrology, ki združuje merilne naprave v
celovit in za ne sljiv merilni sistem ter omogoča uporabnikom, tudi živilski
industriji, zanesljiv nadzor nad parametri v procesih predelave, skladiščenja
in distribucije svojih izdelkov.

Jana Ramuš, vodja področja za varnost živil Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij

»Nadzor nad temperaturo in relativno vlago v prostorih naše lekarne
zagotavljamo s pomočjo najnovejših merilnikov 4. generacije. Exactum
Pharmacy je praktičen, enostaven in zanesljiv. Vsakodnevno odčitavanje
in vpisovanje podatkov v tabele ni več potrebno, to namesto nas naredi
Exactum. Kalibracija merilnikov poteka avtomatsko, saj v podjetju
Lotrič Meroslovje poskrbijo za pravočasno in strokovno izvedbo le-te. Z
nadzornim sistemom obvladujemo vse kritične točke v lekarni, od prejema
materiala, skladiščenja sanitetnih pripomočkov, do temperature v
hladilnikih. Mesečno izvedemo izpis parametrov na vseh lokacijah in jih
dokumentiramo. Shranjene izpise v primeru reklamacije uporabimo kot
dokaz ustrezne hrambe zdravil ali medicinsko-tehničnih pripomočkov. Ob
prekoračitvi dogovorjenih vrednosti takoj ukrepamo, zabeležimo odstop
in ga dokumentiramo.
Sledljivost ustrezne hrambe preko nadzornega sistema Exactum Pharmacy
je zagotovljena.«

mag. farm. Melita Dolenšek, vodja lekarne Soča Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča

»Nadzor nad temperaturo in vlago v naših prostorih je pred desetletjem potekal po ustaljenem postopku – v tabelo smo trikrat dnevno ročno vpisovali odčitane vrednosti s termometrov in higrometrov. Sledila je uporaba »data loggerjev«, ki so omogočili boljši pregled nad meritvami, vendar so imeli pomanjkljiv alarmni sistem. Podobno stanje je bilo tudi na ostalih oddelkih bolnišnice, kjer so imele medicinske sestre ogromno dela s preverjanjem in beleženjem temperature v hladilnikih. Nadzor brez sistema EXACTUM je bil zamuden in nenatančen. Upravljanje s sistemom EXACTUM Pharmacy, kakršnega uporabljamo danes, pa od nas dnevno zahteva le nekaj klikov z miško. Skrbi z alarmom ni več, saj v primeru le-tega nadzorni sistem odgovorne osebe obvesti preko e-maila ali SMS sporočila.

Po pol leta uporabe omenjenega sistema nismo naleteli na nobeno oviro, sistem deluje brezhibno. Uporaba nadzornega sistema olajša potek dela ter zaposlenim omogoča, da se lažje posvetijo svojemu primarnemu delu in predvsem pacientom.«

Tilen Trček, farmacevtski tehnik v bolnišnični lekarni Splošna bolnišnica Jesenice

»Tudi v Bolnišnici Sežana smo se odločili za vpeljavo sodobnega sistema za nadzor temperature v hladilnikih, ki so namenjeni shranjevanju zdravil ali cepiv. Namesto vsakodnevnega ročnega vpisovanja izmerjene temperature v kontrolne liste, uporabljamo pameten nadzorni sistem EXACTUM, ki ga odlikujeta točnost in zanesljivost. Vsi naši hladilniki, v katerih shranjujemo zdravila oziroma cepiva, so opremljeni s kakovostnimi in kalibriranimi senzorji, ki neprestano spremljajo temperaturo. Rezultati meritev se avtomatsko beležijo in shranjujejo na varno mesto v naši podatkovni bazi. Sistem alarmov je programiran ločeno za vsak hladilnik, vendar imamo kljub temu enostaven vpogled v vse rezultate meritev na vseh lokacijah po celotni bolnišnici. EXACTUM zagotavlja neprekinjen 24/7 on-line dostop do rezultatov izmerjene temperature. Avtomatsko obveščanje ob odstopanju od mejnih vrednosti nam omogoča brezskrben potek dela in pravočasen odziv. S samodejno izdelavo poročil je pregled nad shranjenimi meritvami hiter in enostaven, ob enem pa smo s tovrstnim zbiranjem rezultatov tudi korak bližje k brezpapirnemu poslovanju.«

Ema Matevljič Mešiček, pomočnica direktorja za področje zdravstvene nege Bolnišnica Sežana

»V našem medicinsko-kemičnem laboratoriju Psihiatrične bolnišnice Idrija izvajamo najrazličnejše preiskave. Celotno dejavnost opravljamo s kakovostno izpopolnjeno laboratorijsko tehnologijo in sodobnimi računalniškimi nadzornimi sistemi, katerih del je tudi EXACTUM Health Care. Tako kot pri samem odvzemu različnih vzorcev, se strogo držimo navodil za pravilno shranjevanje le-teh, saj le na ta način ohranimo njihovo kakovost. Vzorci shranjeni pri ustrezni temperaturi so ključni za nemoten

potek dela. S sistemom Exactum imamo v našem laboratoriju zagotovljen popoln nadzor nad temperaturo v vseh hladilnikih in zamrzovalnih skrinjah, v katerih shranjujemo vzorce in reagente. Skrbi z odpovedjo hladilnih naprav nimamo več, saj vemo, da bomo ob morebitnih nepravilnostih

pravočasno obveščeni preko SMS sporočila ali elektronske pošte. Priprava poročil ne zahteva dodatnega dela, enostavnost in funkcionalnost sistema pa sta odliki, ki pripomoreta k našemu zadovoljstvu.

Na Exactum Health Care se lahko zanesemo, saj vemo da je on-line pomoč

vedno na voljo.«

dr. Bojana Križaj, spec. med. biokem., EuSpLM, vodja laboratorija Psihiatrična bolnišnica Idrija

»Pri našem delu se vsakodnevno srečujemo s številnimi vzorci, pri katerih uradni namen ali akreditacija zahtevata natančno določene in sledljive pogoje shranjevanja. Tudi sicer je zagotavljanje obvladovanih pogojev v laboratoriju ključno za naše nemoteno in zanesljivo strokovno delo. Pri tem so sodobni sistemi za samodejni nadzor kot je EXACTUM podjetja LOTRIČ Metrology v veliko pomoč, če ne obvezna oprema. Z uporabo le-teh imamo zagotovljeno nemoteno sledljivost danih parametrov, zagotavljajo nam arhiviranje merilnih podatkov, prihranimo si čas, z avtomatskim

obveščanjem ob morebitni prekoračitvi mejnih vrednosti pa nemudoma razpolagamo z informacijo, na podlagi katere racionalno ukrepamo, s čimer praktično izničimo možnost nastanka škode ali različnih analitičnih napak.

Takšno avtomatizirano spremljanje procesov danes ni več zgolj trend, temveč investicija v kakovost. Tako je tudi sistem za samodejni nadzor različnih laboratorijskih parametrov in procesov rešitev, o kateri bo v bližnji prihodnosti moral razmišljati vsak laboratorij.«

prof. dr. Tadej Malovrh, predstojnik Nacionalnega veterinarskega inštituta Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani

EXACTUM – pameten sistem za samodejni nadzor pogojev okolja in vzorcev – je plod lastnega znanja in razvoja ekipe strokovnjakov akreditiranega meroslovnega laboratorija LOTRIČ Meroslovje. Nastal je na osnovi potreb za lastno rabo. Je nepogrešljiv pripomoček pri zagotavljanju obvladovanih pogojev okolja, kar je pogoj za kakovost in točnost vseh procesov znotraj kalibracijskega laboratorija. V akreditiranem laboratoriju LOTRIČ Meroslovje sistemska rešitev EXACTUM spremlja številne parametre. Zbrana je velika količina podatkov, pozornost pa lahko usmerimo zgolj na ključne, pri čemer ne izgubimo nobenega podatka in lahko pozneje preučujemo tudi ostale. A bistvo sistema se ne skriva v količini zbranih podatkov, temveč v dejstvo, da ima uporabnik na voljo predvsem tiste podatke, ki so zanj ključni in da se z ekstremnimi situacijami, zaradi katerih se sproža alarm, srečuje čim redkeje. Na podlagi analize podatkov je namreč mogoče hitro ugotoviti pomanjkljivosti in jih tudi odpraviti.

Laboratorij LOTRIČ Meroslovje

»Poclain Hydraulics je vodilni globalni specialist za hidrostatične prenose moči. Naš pristop je osredotočen na inovacije, ki so gonilna motivacijska sila posameznega tima znotraj skupine in je razširjena na celotno poslovanje. Je kultura, ki zajema nadzor sprememb, stalen napredek na strokovnem področju in osredotočenost na kupce, kar nam omogoča rast na mednarodni ravni.

Podobno velja za podjetje LOTRIČ Meroslovje in njihove strokovnjake, s katerimi uspešno sodelujemo. Njihova sodobna rešitev EXACTUM Industry, poleg spremljanja širokega nabora procesnih parametrov, omogoča nadzor pri upravljanju za delo ugodnih in varnih pogojev, kar je predpogoj za našo odličnost.«

Nenad Đorđević vodja kakovosti, Poclain Hydraulics d. o. o.

»V okviru družbe Savatech ustvarjamo celovite rešitve za različna področja uporabe gumenotehničnih in sorodnih izdelkov ter pnevmatik. Stalno vlagamo v raziskave in razvoj novih, visoko kakovostnih izdelkov, ki so plod lastnega znanja. Z njimi uspešno konkuriramo in narekujemo razvojne trende na globalnem trgu.

Zavedamo se, da je digitalizacija celotnega procesa, ki jo med drugim prinaša tudi koncept industrije 4.0, več kot samo trend in bo že kmalu postala nujni sestavni del konkurenčnosti nas vseh. Pametni merilni sistemi za samodejni nadzor so del tega. Omogočajo spremljanje parametrov povsod

kjer je to potrebno (v merilnicah, skladiščih in proizvodnih obratih). Ob enem uporabnika obveščajo o odstopanjih in z avtomatskim beleženjem meritev ter izdelavo poročil pripomorejo k brezpapirnemu poslovanju.«

Peter Krelj vodja kakovosti in zanesljivosti, Savatech d. o. o.

»V industriji se pojavlja vedno večja potreba po zagotavljanju avtomatizacije in optimizacije procesov. EXACTUM je visokotehnološki sistem, ki s pomočjo senzorjev zaznava parametre, ki neposredno vplivajo na samo učinkovitost proizvodnega procesa. Pri določenih izdelkih, ki so občutljivi na relativno vlago in temperaturo, je zelo pomembno skladiščenje v ustreznih razmerah. V laboratoriju in merilnicah moramo za natančne meritve zagotavljati konstantno temperaturo, ki ne sme prekoračiti določenih mejnih vrednosti. Avtomatski alarm ob prekoračitvi le-teh je zagotovo velika prednost tovrstnih sistemov, saj uporabniku omogoči pravočasno ukrepanje. On-line meritve, avtomatski izpis rezultatov in arhiviranje dokumentov zagotavljajo zanesljiv pregled nad celotnim dogajanjem.

EXACTUM poleg spremljanja najrazličnejših procesov omogoča tudi nadzor pri obvladovanju ugodnih in varnih pogojev, kar je predpogoj za našo odličnost.«

dr. Blaž Nardin Gorenje Orodjarna d. o. o.

Želite izvedeti več?
Naročite predstavitev in preizkus sistema!